Deze website maakt gebruik van cookies (klik hier voor meer info) om uw ervaring te verbeteren. 

LEGAL DISCLAIMER SPUNTINI NV

 Laatste versie: Juni 2023

 

1) Algemeen

Welkom op de website (hierna de “Website”) of webshop (hierna de “Webshop”) van SPUNTINI NV (met zetel te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 70, BTW BE-0431.898.834, RPR Gent, afdeling Kortrijk, hierna “SPUNTINI”, “wij” of “ons”).
In deze disclaimer (hierna: de “Disclaimer”) lijsten we enkele basisregels op die gelden wanneer je gebruik maakt van de Website of Webshop.
We vragen dan ook vriendelijk om deze Disclaimer grondig te bekijken en lezen vóóraleer u van de Website of Webshop gebruik maakt, op welke wijze ook. Daarnaast vragen we je ook om er rekening mee te houden dat elke keer dat je gebruik maakt van de Website of Webshop, de laatste versie van deze Disclaimer uw gebruik zal beheersen.
Aarzel niet om ons te contacteren indien je niet akkoord zou gaan met een bepaling uit deze Disclaimer of wanneer je bepaalde artikelen onduidelijk vindt, en in tussentijd ieder gebruik van de Website of Webshop te staken. Zo kunnen wij enig misverstand vermijden.
Het plaatsen van bestellingen via de Webshop is verder onderhevig aan onze algemene voorwaarden.

2) Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op onze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

3) Aansprakelijkheid

Spuntini levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website of Webshop zo volledig, correct en nauwkeurig is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Spuntini proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoeken wij u Spuntini hierover te contacteren (zie contactgegevens onderaan deze Disclaimer).
Spuntini spant zich in om de Website en Webshop met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. SPUNTINI kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Spuntini u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.
Spuntini is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving). De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de Website of Webshop is beperkt tot 500 EUR, tenzij wanneer de wet een nog lagere beperking toestaat.
Niettegenstaande bovenstaande, sluit Spuntini geenszins hun aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

4) Links naar websites van derde partijen

Deze Website en Webshop kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten waarover SPUNTINI geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. SPUNTINI kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

5) Gebruik van website en/of webshop

De gebruiker van de Website of de Webshop mag deze niet gebruiken op een manier die (i) frauduleus is of in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) andere gebruikers, netwerkdiensten of netwerkapparatuur stoort of verstoort, (iii) leidt tot de computervirussen of (iv) tracht onbevoegde toeging te krijgen tot de webservers van SPUNTINI of de database van gebruikers.

6) Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website of Webshop worden weergegeven, zijn ofwel eigendom van SPUNTINI, ofwel eigendom van derde partijen waarvoor SPUNTINI een gebruiksrecht heeft verkregen, en zijn beschermd door verschillende rechten van intellectuele eigendom. Hierdoor mogen deze dan ook niet gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek (bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s van de aangeboden goederen op een andere website) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPUNTINI.
De naam en het logo van SPUNTINI zijn beschermd als merken en handelsnamen.

7) Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de Website en de Webshop zal steeds plaatsvinden conform de bepalingen, zoals opgenomen in onze privacyverklaring. De privacy policy is raadpleegbaar op de Website en op de Webshop en dient in samenhang met deze Disclaimer te worden gelezen.

8) Toepasselijk recht en rechtbank

Deze Disclaimer is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van deze Disclaimer dan wel de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar SPUNTINI haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

9) Update

SPUNTINI is gerechtigd deze Disclaimer te updaten door een nieuwe versie op de Website of op de Webshop te plaatsen waarbij SPUNTINI de datum van herziening zal aangeven rechts bovenaan deze Disclaimer. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de Webshop te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van enige wijzigingen.

10) Divers

Indien enige bepaling van deze Disclaimer wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van deze Disclaimer en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

11) Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve SPUNTINI dan te contacteren op: 

Laden
Laden