This website uses cookies (click here for more information) to enhance your experience.
 
SECTIE I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemeen

1.1. SPUNTINI NV is een gespecialiseerde groothandel in food en non-food producten voor de horeca. Het divers producten-assortiment van SPUNTINI NV wordt aangeboden via de verschillende SPUNTINI NV Vestigingen in België en Frankrijk, die de Producten op hun beurt rechtstreeks aan de Klanten aanbieden via (i) de Website en andere publicitaire aankondigingen waarbij Producten telefonisch of via mail kunnen worden besteld (zie sectie II. Verkopen op afstand), (ii) de gepersonaliseerde Webshop (zie sectie II. Verkopen op afstand) of (iii) een van de fysieke Cash & Carry vestigingen (zie sectie III. Cash & Carry).

1.2. Doorheen onderhavige algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:
– “SPUNTINI NV”: de besloten vennootschap “SPUNTINI”, met zetel gevestigd te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 70, België, BTW BE-0431.898.834, RPR Gent, afdeling Kortrijk;
– “SPUNTINI” en “SPUNTINI Vestiging”: een van de verschillende SPUNTINI vestigingen, deel van SPUNTINI NV, die de contractuele relatie aangaat met de Klant. Bij toepassing van onderhavige Voorwaarden betreft SPUNTINI de vennootschapsvorm “naam”, met zetel gevestigd te postcode gemeente, straatnaam huisnummer, België of Frankrijk en met als BTW nummer btw-nummer, handel drijvend onder de benaming “invoegen handelsnaam”.
– “Klant”: elke klant, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst of Producten aankoopt bij SPUNTINI;
– “Producten”: alle food en non-food producten die deel uitmaken van het productgamma van SPUNTINI;
– “Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden;
– “Website”: www.spuntini.be
– “Webshop”: de gepersonaliseerde Webshop, zoals toegankelijk via de Website, waarop Klanten die beschikken over een Webshop account (cfr. Artikel 17) bestellingen kunnen plaatsen.

2. Toepassingsgebied Voorwaarden

2.1. Alle commerciële relaties, zowel huidige als toekomstige, tussen SPUNTINI en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij gebreke aan het vorige): (i) de specifieke schriftelijke overeenkomst tussen SPUNTINI en de Klant (incl. specifiek overeengekomen prijzen), (ii) de kennisgeving uitgaande van SPUNTINI m.b.t. de beschikbaarheid van de bestelde Producten, (iii) de ontvangstbevestiging uitgaande van SPUNTINI na het plaatsen van een bestelling, (iv) de door de Klant aanvaarde offerte, (v) deze Voorwaarden en (v) het Belgisch recht.

2.2. De Klant erkent kennis genomen te hebben van deze Voorwaarden door middel van (i) de specifieke elektronische kennisgeving uitgaande van SPUNTINI van deze Voorwaarden bij de opstart van de commerciële samenwerking met SPUNTINI of (ii) de beschikbare link naar de Voorwaarden op de Website en de Webshop, en deze te aanvaarden door het aansluitend plaatsten van een bestelling bij SPUNTINI en over te gaan tot aankoop bij SPUNTINI. Na deze kennisname en aanvaarding zijn de Voorwaarden steeds van toepassing op alle toekomstige bestellingen door de Klant (ook wanneer de Voorwaarden niet opnieuw ter kennisname worden bezorgd). De Voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de Website. De Voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door SPUNTINI van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt SPUNTINI niet het recht dit later in te roepen.

2.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen SPUNTINI en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Voorwaarden. Komen SPUNTINI en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2.5. SPUNTINI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op de eerstvolgende bestelling van de Klant.

2.6. In het uitzonderlijke geval dat de Klant een consument uitmaakt, doen deze Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming. Deze wetgeving is niet van toepassing op professionele Klanten die de Producten aankopen voor professioneel gebruik.

2.7. Deze Voorwaarden behandelen eerst de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle door SPUNTINI aangeboden Producten (“Sectie I”), behandelen vervolgens de specifieke bepalingen die van toepassing op de verkopen die op afstand tot stand komen (zowel via telefoon, via e-mail of via de Webshop) (“Sectie II”) en behandelen ten slotte de specifieke bepalingen die van toepassing op de Cash & Carry Vestigingen van SPUNTINI (“Sectie III”).


3. Aanmaak klantenaccount en toewijzing SPUNTINI Vestiging


3.1. Bij het eerste commerciële contact tussen SPUNTINI (NV) en de Klant, zal SPUNTINI (NV) een klantenaccount aanmaken en de Klant toewijzen aan een specifieke SPUNTINI Vestiging. De Klant dient aansluitend haar bestellingen te plaatsen (cfr. Sectie II. Verkopen op afstand) en haar aankopen te verrichten (cfr. Sectie III. Cash & Carry) bij/in de aan haar toegewezen SPUNTINI Vestiging.


4. Publicitaire aankondigingen


4.1. Brochures, catalogussen, nieuwsbrieven, en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en/of de Webshop, evenals de door SPUNTINI bezorgde stalen en voorbeelden, zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijvingen, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor SPUNTINI.

5. Offertes


5.1. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling (en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen) en omvat enkel de Producten die er uitdrukkelijk in worden vermeld. De wijziging van de bestelling door de Klant heeft, behoudens indien schriftelijk overeengekomen, het verval van de offerte tot gevolg.

5.2. Een offerte geldt slechts voor de duurtijd zoals schriftelijk weergegeven op de offerte, of indien niets werd weergegeven op de offerte voor de duurtijd van één werkdag.

6. Elektronische facturatie


6.1. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door SPUNTINI, behoudens schriftelijke afwijking.

6.2. In het geval de Klant in bezit wil worden gesteld van een schriftelijke factuur, dient de Klant SPUNTINI hiervan voorafgaand en schriftelijk van op de hoogte te stellen.

7. Non-conformiteit / zichtbare gebreken

7.1. Zie hiervoor Artikel 25 voor verkopen die op afstand tot stand zijn gekomen en Artikel 29 voor verkopen in de Cash & Carry SPUNTINI Vestigingen.

8. Verborgen Gebreken


8.1. De tussenkomst van SPUNTINI op grond van verborgen gebreken is beperkt tot de waarborg die wordt verstrekt door de leverancier-fabrikant van de betreffende Producten en op voorwaarde dat de Klant het verborgen gebrek meldt binnen navolgende vervaltermijnen die ingaan vanaf datum van levering van de Producten door SPUNTINI of afhaling van het Product door de Klant:
– In geval van food Producten: binnen een termijn van vijf (5) werkdagen;
– In geval van non-food Producten (bv. verpakkingen, schoonmaakproducten, etc.): binnen een termijn van drie (3) maanden;
– In geval van elektronica Producten (bv. koelkasten, diepvriezers, televisieschermen, etc.): binnen een termijn van zes (6) maanden. Hierbij geldt een bijkomende termijn van achtenveertig (48) uur na de ontdekking van het gebrek om het gebrek op straffe van verval te melden aan SPUNTINI.

8.2. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de geleverde Producten te hebben aanvaard.

9. Klachten


9.1. Op straffe van verval van de Klacht, moet de klant: (i) kunnen bewijzen dat de Producten zowel voor als na het ontdekken van het (zichtbaar of verborgen) gebrek correct heeft bewaard rekening houdende met de specificaties van het specifieke Product (koeling, diepvries, vochtigheid, etc.), (ii) SPUNTINI binnen de opgegeven termijnen schriftelijk of elektronisch (via invoegen e-mailadres van de vestiging) in kennis stellen van het gebrek samen met foto’s om het gebrek te bewijzen, (iii) het gebruik/verwerking van de betrekkende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

9.2. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

9.3. Bij schriftelijke goedkeuring van SPUNTINI van de klacht middels het afleveren van een retourbon, kan de Klant (i) ofwel de Producten meegeven aan de transporteur van SPUNTINI bij de eerstvolgende levering, ofwel (ii) de Producten terugbrengen in de aan haar toegewezen Vestiging (cfr. Artikel 3) waar de Klant de bestelling heeft geplaatst/afgehaald. Alle risico en kosten verbonden aan de retourzending zijn ten laste van de Klant. Bij gebreke aan retourbon zullen alle retours worden geweigerd en zulle alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

10. Aansprakelijkheid


10.1. De aansprakelijkheid van SPUNTINI beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van SPUNTINI – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten of, indien een herlevering niet (meer) mogelijk of zinvol is, een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

10.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SPUNTINI beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, dan wel is haar aansprakelijkheid gelimiteerd tot (i) de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige Producten of (ii) de door SPUNTINI aangegane polis BA-uitbating (het laagste van beide bedragen).

10.3. Tevens is SPUNTINI in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt).

10.4. Het bestemmen van de Producten door de Klant gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. SPUNTINI kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

10.5. SPUNTINI zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:
– Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
– Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant;
– Problemen met de versheid of kwaliteit van de Producten die te wijten zijn aan: consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de Producten; bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking; de verwerking of het gebruik van de Producten door de Klant;
– Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na vaststelling van het gebrek;
– Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of enig gebruik van de Producten door de Klant voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld of bestemd;
– Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of normale slijtage van de Producten;
– Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig Artikel 11.

10.6. In het geval dat SPUNTINI aansprakelijk zou worden gesteld op grond van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is SPUNTINI niet aansprakelijk indien: (i) de schade werd veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, onder meer wanneer de schade duidelijk het resultaat is van het verkeerde gebruik van de Producten, en (ii) de schade werd veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip dat het Product in het verkeer werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.

10.7. De Klant erkent dat SPUNTINI geen garantie biedt dat de Producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van het Product aan de Klant door SPUNTINI. SPUNTINI kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

10.8. De aansprakelijkheid van SPUNTINI kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van SPUNTINI en niet door derden.

11. Overmacht & hardship


11.1. Als overmacht, resp. hardship wordt beschouwd elke gebeurtenis of omstandigheid die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van een partij of die de uitvoering van de verplichtingen van een partij onredelijk verzwaart zoals brand, staking, lock-out, personeelstekort, ontploffingen, overstromingen, weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, machinebreuk, verkeersstoring, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel of aan transportmiddelen, epidemie/pandemie, ongevallen, oorlog, overheidsbeslissingen en beslissingen van de Klant of diens aangestelde die een invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, alsmede alle andere omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst verhinderen/vertragen, dan wel financieel verzwaren, en dit zowel wanneer de overmacht/hardship zich voordoet bij de Klant, SPUNTINI of diens aangestelde of leveranciers.

11.2. Onder overmacht/hardship in hoofde van SPUNTINI wordt eveneens begrepen iedere vertraging die wordt veroorzaakt door de Klant, diens leveranciers en aangestelde en die een impact heeft op de uitvoeringsplanning van SPUNTINI.

11.3. De door overmacht/hardship getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk in kennis stellen van het geval van overmacht/hardship, waarna de uitvoering van de door overmacht/hardship aangetaste verbintenissen wordt opgeschort zolang het geval van overmacht/hardship voortduurt. Desgevallend zullen partijen opnieuw onderhandelen over de specifieke voorwaarden van de overeenkomst.

12. Netting


Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen SPUNTINI en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SPUNTINI en de Klant steeds maar de grootste schuldvorderingen per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.


13. Eigendomsvoorbehoud


13.1. Alle geleverde Producten blijven exclusief eigendom van SPUNTINI tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (in hoofdsom, interesten, kosten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling) door de Klant. Verder blijven alle door SPUNTINI gebruikte hulpmaterialen voor het transport van de Producten (zoals paletten en transportboxen) alsook Producten die door SPUNTINI in bruikleen/huur worden gegeven de uitsluitende exclusieve eigendom van SPUNTINI.

13.2. De Klant is niet gerechtigd om (i) de aangekochte Producten voor het moment van eigendomsoverdracht, (ii) de hulpmaterialen voor het transport of (iii) de in huur/bruikleen gegeven Producten, te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren, erover te beschikken en/of enig herkenningskenmerk te verwijderen.

13.3. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat SPUNTINI altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover SPUNTINI.

13.4. De Klant verbindt zich ertoe om steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijze van de Klant verwacht mag worden om de onbetaalde Producten, de hulpmaterialen voor het transport en de Producten die door SPUNTINI in huur/bruikleen worden gegeven in goede orde te bewaren. Indien derden beslag willen leggen op voornoemde Producten, dan is de Klant verplicht om SPUNTINI hiervan onmiddellijk schriftelijk van in kennis te brengen. Indien de Klant de op hem/haar liggende verplichtingen niet nakomt, of bij vermoeden dat de Klant de verplichtingen niet nakomt, zal de Klant op eerste verzoek van SPUNTINI de desbetreffende aangekochte Producten, (ii) de hulpmaterialen voor het transport of (iii) de in huur/bruikleen gegeven Producten, en uiterlijk binnen de vierentwintig (24) uur in goede staat aan SPUNTINI terugbezorgen. De Klant is aansprakelijk ten opzichte van SPUNTINI voor alle schade en minwaarde aan de terugbezorgde Producten en hulpmaterialen voor het transport.


14. Intellectuele eigendomsrechten


14.1. Alle documenten, verkoopsfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door SPUNTINI aan de Klant worden verstrekt blijven eigendom van SPUNTINI. De Klant is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan de Klant ter beschikking is gesteld.

14.2. SPUNTINI garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar Producten.

14.3. Door de bestelling worden door SPUNTINI geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de Producten, recepten, Webshop, (handels)naam, huisstijl, etc. van SPUNTINI overgedragen.

14.4. De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van SPUNTINI of derden. De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SPUNTINI te voorkomen en SPUNTINI in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

15. Verwerking persoonsgegevens


15.1. SPUNTINI verbindt zich ertoe om persoonsgegevens van een (potentiële) Klant te allen tijde op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken, in overeenstemming met de privacywetgeving en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (onder meer maar niet beperkt tot (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening).

15.2. In dit kader, treedt SPUNTINI ten opzichte van de Klant op als verantwoordelijke voor de verwerking. De Klant gaat akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door SPUNTINI als verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig de privacy policy van SPUNTINI NV die ter beschikking is op de Website.

16. Bevoegde rechtbanken & toepasselijk recht

16.1. In geval van betwisting over de uitvoering en/of de uitlegging van deze Voorwaarden, alsook van elke andere overeenkomst tussen SPUNTINI en de Klant, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SPUNTINI NV uitsluitend bevoegd.

16.2. Het Belgisch recht is van toepassing en de toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


SECTIE II. VERKOPEN OP AFSTAND (TELEFOON, E-MAIL EN WEBSHOP)
Sectie II is van toepassing op bestellingen die door de Klant telefonisch, via e-mail of via de Webshop bij SPUNTINI worden geplaatst

17. Account Webshop

17.1. Enkel Klanten die in het bezit zijn van een specifiek account, kunnen bestellingen via de Webshop plaatsen.

17.2. Een Webshop account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit een klantnummer, een emailadres en een wachtwoord. De Klant is gehouden zorgvuldig om te gaan met de login en deze geheim te houden.

17.3. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van diens Webshop account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De Klant zal SPUNTINI onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van diens Webshop account. SPUNTINI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door het gebruik/misbruik van Webshop accounts door anderen dan de accounthouder, ook in het geval van hacking van een Webshop account. De Klant vrijwaart en stelt SPUNTINI volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.

17.4. SPUNTINI is gerechtigd een individueel Webshop account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten (naar gelang het geval):
– In geval een vermoeden bestaat dat het Webshop account gehackt is of wordt gebruikt door een onbevoegde derde;
– Wanneer de Klant herhaaldelijk heeft nagelaten een uitstaande betalingsverplichting te voldoen;
– In geval van een schending van onderhavige Voorwaarden en de contractuele verplichtingen door de Klant.
Deactivering of stopzetting van een account betekent dat het onmogelijk wordt om in te loggen en bestellingen te plaatsen.

18. Totstandkoming overeenkomst

18.1. De overeenkomst m.b.t. een specifieke bestelling komt tot stand (welk moment het eerst komt): (i) bij ontvangst van de schriftelijke ontvangstbevestiging uitgaande van SPUNTINI, dan wel (ii) bij ontvangst van de kennisgeving m.b.t. de beschikbaarheid van de bestelde Producten uitgaande van SPUNTINI, dan wel (iii) door begin van uitvoering van de bestelling door SPUNTINI. De overeenkomst komt steeds tot stand tussen de specifieke SPUNTINI Vestiging en de Klant.

18.2. Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. SPUNTINI streeft ernaar om zo goed mogelijk alle bestellingen van de Klant na te komen. SPUNTINI is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat de bestelde Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn, in welk geval SPUNTINI de Klant hiervan op de hoogte zal brengen.

18.3. Eventuele wijzigen en/of aanvullingen van de bestelling(en) na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van SPUNTINI. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen (mogelijks) gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent de wijzigingen of aanvullingen van de bestelling, wordt ervan uitgegaan dat deze uitgevoerd zijn conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.

18.4. SPUNTINI is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en heeft steeds het recht om Klanten te weigeren, wanneer zij, bijvoorbeeld (niet limitatief) geen professionele Klanten zijn, de Klant een order wenst te plaatsen dat onder de vooropgestelde minimumafnamehoeveelheid blijft, de Klant niet solvabel is, de Klant niet over een (Webshop) account beschikt, etc.

18.5. SPUNTINI behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – diens activiteiten of kredietwaardigheid – en bij gebreke aan mededeling hiervan, de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot te eisen (cfr. Artikel 20).

19. Annulering

19.1. Annulering door de Klant

19.1.1 Een door SPUNTINI aanvaarde bestelling kan door de Klant (geheel of gedeeltelijk) geannuleerd worden:
– tot 17u op de werkdag voorafgaand aan de geplande dag van levering indien sprake is van standaard Producten die SPUNTINI zelf op voorraad heeft;
– tot het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door SPUNTINI bij haar leverancier indien sprake is van specifieke Producten die SPUNTINI zelf niet op voorraad heeft.
Een annulering door de Klant dient steeds op schriftelijke of elektronische wijze te gebeuren. Na deze termijn is de Klant het volledige bedrag van de aanvaarde bestelling verschuldigd aan SPUNTINI en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade. Onderhavig artikel krijgt eveneens toepassing in geval SPUNTINI zich genoodzaakt ziet om de overeenkomst op grond van een fout van de Klant te annuleren of te beëindigen.

19.2. Annulering door SPUNTINI

19.2.1 SPUNTINI is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – de bestelling te annuleren, wanneer:
– SPUNTINI na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld door het niet of niet meer voorradig zijn van bepaalde Producten). In dit geval zal SPUNTINI een creditnota opmaken;
– Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant, dan wel wanneer SPUNTINI vermoedt dat de Klant beroep doet op SPUNTINI omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. In zulk geval, behoudt SPUNTINI zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen ten bedrage van de reeds gemaakte kosten.

20. Voorschot

20.1. SPUNTINI behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant (i) een voorschot, (ii) betaling in schijven of (iii) integrale betaling te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van een bestelling.

20.2. De niet-tijdige betaling hiervan, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringstermijnen. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt SPUNTINI zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

21. Prijzen

21.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, kosten voor leeggoed en waarborg voor transportboxen en/of geleverde paletten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

21.2. De kosten voor leeggoed en de waarborg voor hulpmiddelen voor het transport (zoals transportboxen en/of geleverde paletten) zullen afzonderlijk worden vermeld en zullen aan de Klant worden terugbetaald door SPUNTINI wanneer deze opnieuw aan SPUNTINI worden bezorgd. SPUNTINI blijft steeds exclusieve eigenaar van alle hulpmiddel voor het transport en de Klant is steeds aansprakelijk voor elke beschadiging en/of verlies. De Klant kan nooit meer leeggoed terugbrengen dan ontvangen.

21.3. Kosten voor transport en levering zijn inbegrepen in de prijs voor bestellingen boven de tweehonderd (200) euro (excl. btw). Voor bestellingen onder de tweehonderd (200) euro (excl. btw), heeft SPUNTINI het recht om, behoudens schriftelijke afwijking, een forfaitair bedrag aan te rekenen van vijftien (15) euro (excl. btw) per levering. De Klant heeft de keuze om de bestelling uit te stellen en te combineren met volgende bestellingen om het minimumbedrag te bereiken, op voorwaarde van kennisgeving aan SPUNTINI uiterlijk één (1) werkdag voor de geplande levering.

21.4. SPUNTINI behoudt
zich het recht voor om de prijzen tot op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant (en aldus voor de totstandkoming van de overeenkomst) op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de geldende hoogte van loonkosten, transportkosten, kosten van materialen en grondstoffen, productprijzen, wisselkoersen en/of andere kosten, is SPUNTINI in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren tussen het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en de uiteindelijke levering gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

21.5. Aangepaste prijzen op grond van lopende promotie(s) en acties zijn slechts geldig indien de levering van de Producten tijdens de weergegeven promotieperiode plaatsvindt.

22. Betaling

22.1. Voorafbetaling via de Webshop

22.1.1 Tenzij in geval van schriftelijke afwijking, heeft de Klant de keuze om bestellingen via de Webshop ofwel vooraf te betalen door middel van één van de betaalmogelijkheden zoals aangeboden op de Webshop dan wel de bestellingen achteraf te betalen via bankoverschrijving.
De voorafbetaling is verplicht wanneer het tussen SPUNTINI en de Klant overeengekomen kredietlimiet is bereikt.

22.1.2 Voor de verwerking van online transacties doet SPUNTINI een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. SPUNITINI heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

22.2. Betaling via bankoverschrijving

22.2.1 Voor telefonische en/of elektronische bestellingen wordt, behoudens schriftelijke afwijking, betaling via bankoverschrijving middels uitgifte van een factuur toegestaan. In dergelijk geval en tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van SPUNTINI door de Klant integraal betaalbaar (via overschrijving) binnen de betalingstermijn zoals weergegeven op de factuur en zonder korting.

22.2.2 Facturen kunnen door de Klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de acht (8) kalenderdagen volgend op factuurdatum en in ieder geval vóór de ingebruikname van de Producten door de Klant en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering.

22.2.3 De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

22.2.4 Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

23. Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

23.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend van één procent (1%) per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van SPUNTINI verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met tien procent (10%) van het factuurbedrag, met een minimum van honderd (100) euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van SPUNTINI om een hogere schadevergoeding te eisen.

23.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan SPUNTINI te voldoen alsook wanneer de Klant zich in staat van faillissement of insolventie bevindt, behoudt SPUNTINI zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling de overeenkomst naar eigen inzicht te schorsen of als beëindigd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in Artikel 19.1 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

24. Wijze van levering of afhaling

24.1. De Klant heeft de keuze tussen levering van de Producten door SPUNTINI op het door de Klant opgegeven leveringsadres op de overeengekomen leveringsdag, dan wel afhaling door de Klant zelf in de aan de Klant toegewezen SPUNTINI Vestiging (cfr. Artikel 3). De Klant dient zijn/haar keuze voor levering of afhaling uiterlijk bij het plaatsen van een bestelling aan SPUNTINI kenbaar maken.

24.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering of terbeschikkingstelling kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

24.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval (i) SPUNTINI niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant, (ii) van wijzigingen in de bestelling door de Klant, (iii) er nog openstaande vorderingen zijn in hoofde van de Klant cfr. Artikel 20 en 23.2, en (iv) in geval van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in Artikel 11.

24.4. Afhaling door de Klant

24.4.1 Levering kan ook geschieden door het ter beschikking stellen van de Producten in de aan de Klant toegewezen Cash & Carry Vestiging.

24.4.2 In geval van afhaling door de Klant, zullen de Producten Free Carrier (FCA Incoterms® 2020) de eerstvolgende werkdag geleverd worden in deze Cash & Carry Vestiging. Het risico voor beschadigingen of verlies van de Producten gaat over op de Klant op het ogenblik van afhaling door de Klant in de Cash & Carry Vestiging.

24.4.3 De Klant is aldus gehouden geschikt transport te voorzien voor het vervoer van de Producten. SPUNTINI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of -afwijkingen van de Producten in geval van laattijdige afhaling of niet correcte transport van de Producten (zoals koelinstallatie).

24.4.4 Indien de Klant de bestelling niet komt ophalen binnen de vijf (5) werkdagen na het plaatsen van een bestelling, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd, tenzij deze termijn in onderling akkoord met SPUNTINI en mits opgave van een geldige reden door de Klant werd verlengd.

24.5. Levering door SPUNTINI

24.5.1 Leveringen vinden wekelijks plaats op de tussen de Klant en SPUNTINI overeengekomen leveringsdagen.

24.5.2 Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomt ten laste van SPUNTINI. Bovendien kan SPUNTINI nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door derde partijen.

24.5.3 In geval van levering, zullen de Producten door SPUNTINI Delivered At Place (DAP Incoterms® 2020) worden geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres. Het risico voor beschadigingen of verlies van de Producten gaat over op de Klant op het ogenblik van levering.

24.5.4 De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd moet worden toegankelijk is en opengesteld is voor levering. Indien Producten niet kunnen worden geleverd door toedoen van de Klant worden de Producten terug meegenomen door de transporteur en opnieuw ingepland voor levering. Verloren verplaatsingen en retourvrachten (onder meer omdat de Producten zonder geldige motivering niet in ontvangst worden genomen door de Klant) worden steeds aangerekend.

24.5.5 Als loutere commerciële tegemoetkoming en op expliciet verzoek van de Klant, kan SPUNTINI de Producten leveren in afwezigheid van de Klant na het verkrijgen van de nodige toegangssleutels/codes. Deze levering gebeurt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant en SPUNTINI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van het niet aanwezig zijn van de Klant bij de levering en/of het verlenen van de toegangssleutels/codes aan SPUNTINI.

24.5.6 De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke tansportmiddelen worden door SPUNTINI zelf bepaald.

24.5.7 SPUNTINI houdt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op te stellen.

25. Niet-conformiteit / zichtbare gebreken

25.1. Afhaling door de Klant

25.1.1 In geval van afhaling van de Klant in één van de Cash en Carry Vestigingen vindt Artikel 29 toepassing.

25.2. Levering door SPUNTINI

25.2.1 De Klant dient direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uit te voeren en te controleren of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met hetgeen werd besteld (onder meer wat betreft (niet-limitatief) zichtbare gebreken, conformiteit van de levering, type, hoeveelheid, gewicht, etc.).

25.2.2 In geval van levering in aanwezigheid van de Klant worden klachten op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de Klant (i) deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon van de transporteur of (ii) bij gebreke hieraan, deze schriftelijk of elektronisch (via invoegen e-mailadres van de vestiging) aan SPUNTINI overmaakt uiterlijk voor 17u op dezelfde de dag waarop de Producten zijn geleverd.

25.2.3 In geval van levering in afwezigheid van de Klant (cfr. Artikel
24.5.5), worden klachten op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de klant deze schriftelijk of elektronisch (via invoegen e-mailadres van de vestiging) aan SPUNTINI overmaakt uiterlijk binnen een termijn van twee (2) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Producten zijn geleverd.

25.2.4 Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben aanvaard.

SECTIE III. CASH & CARRY
Sectie III is van toepassing op aankopen door de Klant in een van de Cash & Carry Vestigingen van SPUNTINI

26. Totstandkoming overeenkomst

26.1. De overeenkomst komt tot stand bij de afhaling van de Producten door de Klant in een van de Cash & Carry Vestigingen. De overeenkomst komt steeds tot stand tussen de specifieke SPUNTINI Vestiging en de Klant.

26.2. SPUNTINI is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en heeft steeds het recht om Klanten te weigeren, wanneer zij, bijvoorbeeld (niet limitatief) geen professionele Klanten zijn, de Klant een order wenst te plaatsen dat onder de vooropgestelde minimumafnamehoeveelheid blijft, etc.

27. Prijzen

27.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, kosten voor leeggoed en waarborg voor transportboxen en/of geleverde paletten, tenzij wanneer anders uitdrukkelijk anders aangeduid.

27.2. De kosten voor leeggoed en de waarborg voor de transportboxen en/of geleverde paletten zullen afzonderlijk worden vermeld en zullen aan de Klant worden terugbetaald door SPUNTINI wanneer deze opnieuw aan SPUNTINI worden bezorgd. SPUNTINI blijft steeds exclusieve eigenaar van de transportboxen en/of de geleverde paletten en de Klant is steeds aansprakelijk voor elke beschadiging en/of verlies.

27.3. SPUNTINI behoudt zich het recht voor om de prijzen tot op het ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de Producten worden afgerekend aan de kassa en zoals weergegeven op de factuur (zelfs bij afwijkende prijzen op het etiket).

28. Betaling

28.1. De Klant dient de Producten dadelijk voor het verlaten van de Cash & Carry Vestiging integraal te betalen, tenzij indien SPUNTINI betaling op factuur schriftelijk heeft toegestaan.
28.2. Facturen dienen door de Klant uiterlijk voor het verlaten van de Vestiging te worden betwist. Indien de Klant kiest voor betaling achteraf, kan de factuur niet worden betwist.

29. Niet-conformiteit / zichtbare gebreken

29.1. De Klant moet dadelijk bij de afhaling van de Producten een eerste verificatie uitvoeren en controleren of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met hetgeen werd besteld (onder meer wat betreft (niet-limitatief) zichtbare gebreken, conformiteit van de levering, type, hoeveelheid, gewicht, etc.).
De Klant wordt geacht de bestelling te hebben goedgekeurd na het verlaten van de Cash & Carry Vestiging.

Loading
Loading